Tevékenységek

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

1. Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

 

2. Kötelező és önként vállalt feladatok

Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a) a településfejlesztés,

 • b) a területrendezés,

 • c) az épített és természeti környezet védelme,

 • d) a lakásgazdálkodás,

 • e) a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

 • f) a csatornázás,

 • g) a köztemető fenntartása,

 • h) a helyi közutak, közterületek fenntartása,

 • i) a helyi tömegközlekedés és a köztisztaság, valamint a település-tisztaság biztosítása,

 • j) gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,

 • k) közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,

 • l) az óvodáról,

 • m) az alapfokú nevelésről, oktatásról,

 • n) az egészségügyi , a szociális ellátásról,

 • o) gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról

 • p) a közösségi tér biztosítása,

 • r) közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,

 • s) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

 • sz) az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése,

 • t) a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön keresztül.

A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

 • a) az egészséges ivóvíz ellátásról,

 • b ) óvodai nevelésről,

 • c) az általános iskolai oktatásáról és neveléséről,

 • d) az egészségügyi és szociális alapellátásról,

 • e) a közvilágításról,

 • f) a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról

 • g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

A helyi közszolgáltatások körében a képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik:

 • a településfejlesztésről,

 • vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,

 • a lakásgazdálkodásról,

 • a szennyvízcsatornázásról,

 • a közterületek fenntartásáról,

 • a köztisztaság és településtisztaság biztosításáról,

 • közösségi tér biztosításáról, közművelődési-, könyvtári feladatokról, honismereti gyűjtemény kezeléséről,

 • a helyi sport támogatásáról,

 • gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,