KÖFOP-1.2.1-vekop-16 ASP rendszerpályázat

                              

 

A projekt azonosítószáma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00157

A projekt címe: “Somlóvásárhely Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás”

Az elnyert támogatás: 6.999.763 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának időszaka: 2016.11.02. - 2018.06.30.
 

Támogatás háttere és átfogó célja

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.

Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.

A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.

A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azokat a folyamatokat, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek

Felhívás célja

Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

Jelen felhívás keretében, az ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.

A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

a) szakrendszerek,

b) keretrendszer,

c) támogató rendszerek és

d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)

c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,

e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

f) önkormányzati adó rendszer,

g) ipar- és kereskedelmi rendszer,

h) hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy

b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat.

A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.

Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára.

Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező a rendeletben foglalt ütemezés szerint, kivéve a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 44.§ (2) bekezdésében felmentést kapott önkormányzatok esetében, akiknek legkésőbb 2021. január 1-ig kell csatlakozni az adó szakrendszerhez. Ezen időpontig a releváns interfész specifikációban meghatározott adatokat szolgáltatja az adattárház részére.

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az eközigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.

Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az eközigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.

Elvárt eredmények

Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén:

 Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való rendszercsatlakozás vagy interfész kapcsolat)

 Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész adatszolgáltatás  Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati hivataloknál

 Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok

 A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok 10

 A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció (adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés)

 Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződések3 a projekt fizikai zárásának időpontjában (közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag önkormányzatonként